Bendrosios žinios apie įstaigą

Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis"
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Pikulo g. 31, 48428 Kaunas
tel. 8 37 362960,  363044, 361847
el. paštas: zidinelisld@gmail.com
Įstaigos juridinio asmens kodas 191637164
Mokomoji kalba - lietuvių
 
 

Įstaigos vizija

 

Šiuolaikiška ikimokyklinio ugdymo įstaiga, taikanti „Geros pradžios“ metodiką, ugdanti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikus, formuojant jų bendražmogišką vertybinę sistemą, palaikanti glaudžius tėvų, vaikų ir pedagogų tarpusavio santykius, skatinanti pedagogų profesinių kompetencijų tobulėjimą bei sutelktumą komandiniame darbe.


Įstaigos misija


Tai organizacija atvira bendruomenei, plečianti ikimokyklinio ugdymo paslaugas 1,5-7 m. amžiaus vaikams Vilijampolės mikrorajone, kurioje sudarytos lygios galimybės priešmokyklinio amžiaus, socialinės rizikos šeimų, specialiųjų poreikių vaikams pasirengti mokyklai, taikant į vaiką orientuoto ugdymo “Geros pradžios” metodiką.
 

Vertybės ir filosofija

 
Įstaigos veikla ir filosofija paremti „Geros pradžios“ programos principais. Į vaiką orientuotas ugdymas – tokia įstaigos ugdymo filosofija. Vaikas geriausiai vystosi tada, kai pats renkasi patirties kaupimo būdą. Gerai apgalvota aplinka skatina vaikus tyrinėti, būti veikliems, kūrybingiems. Pedagogės puikiai išmano vaiko raidos dėsningumus bei formuoja ugdančią aplinką. Jų tikslas – teisingai parinkti uždavinius kiekvienam vaikui ir visai grupei, atsižvelgiant į vaikų interesus, gerbiant kiekvieno vaiko geriau ir menkiau išsivysčiusius gebėjimus, taip pat skatinti įgimtą vaikų smalsumą bei ugdyti mokymąsi bendradarbiaujant.
Įstaiga, vykdydama savo veiklą ir siekdama užsibrėžtų tikslų, vadovaujasi šiais principais:
Humaniškumo  - gerbti vaiką kaip asmenybę, garantuoti jam teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.
Demokratiškumo – sudaroma galimybė vaikams kritiškai mąstyti, rinktis sau veiklą, elgtis savarankiškai, tačiau laikomasi tam tikrų taisyklių.
Į vaiką orientuoto, lankstaus ir individualizuoto ugdymo – vaiko ugdymo individualizavimas vykdomas atsižvelgiant į jo asmenybę ir amžių. Vaikas stebimas, renkami duomenys apie jo pažangą. Sudaryta vaiko raidos vertinimo sistema panaudojama individualizuojant ugdymą.
Mokymosi žaidžiant ir aktyviai tyrinėjant – žaidimas – tai pagrindinis ugdymo metodas, sutvirtinamas veiklos centruose esančiomis priemonėmis, visokeriopa auklėtojų parama. Veiklos centrai tampa pažinimo, paremto pačių vaikų iniciatyva, laboratorija, kur jie mokosi žaisdami su įvairiomis priemonėmis.
Partnerystės su šeima darželio ir šeimos bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas įsitikinimu, kad šeima yra svarbiausias vaiko ugdytojas. Tėvams sudaroma galimybė ne tik dalyvauti vaikų ugdymo procese, bet ir kitose darželio veiklos srityse.
Atsinaujinimo – siekdami parengti vaikus ateities pokyčiams ugdomi jų gebėjimai būti: kūrybingais, kritiškai mąstančiais, ir gebančiais rinktis, matančiais sunkumus ir mokančiais rasti sprendimus, besirūpinančiais bendruomene, šalimi, bei trokštančiais mokytis visą gyvenimą.
Tautiškumo – padėti vaikui pažinti savo tautos kultūros vertybes, papročius, tradicijas, jas puoselėti.
Prieinamumo – sudaryti sąlygas ugdytis socialinės atskirties, specialiųjų poreikių bei gabiems vaikams ugdymo turinys sudarytas taip, kad jį galima lanksčiai taikyti, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir interesus.
 
 Strateginiai tikslai

1. Pagerinti ugdymo kokybę, pereinant nuo pedagogo dominavimo į sąlygų vaikų iniciatyvoms ir saviraiškai sudarymą.
2. Stiprinti ugdytinių sveikatą ir saugumą, tenkinant jų fizinius, psichinius, pedagoginius ir socialinius poreikius, plėtojant įvairialypes kompleksinės pagalbos teikimo formas vaikui ir jo šeimai.
3. Atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, taupiai ir racionaliai panaudojant turimus finansinius išteklius.
 

Trumpa įstaigos istorija


         Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis" įsikūręs Vilijampolės seniūnijoje, Milikonių kalno papėdėje. Įstaiga apsupta žalumos, netoli teka Nėris.
        Kauno 49-asis vaikų lopšelis-darželis baigtas statyti 1970 m. gruodžio 21 d. Pirmieji vaikai atvyko 1971 m. gegužės 24 d. Remiantis Kauno miesto mero 1996 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. 321 Kauno 49-ojo lopšelio-darželio pavadinimas pakeistas ir pavadintas Kauno lopšeliu-darželiu "Židinėlis".
       Įstaigoje veikia 12 įvairios darbo trukmės grupių ( 11 dieninių ir 1 savaitinė). Daugumos grupių veiklos trukmė yra 10,5 val. arba 12 val. per dieną.  Šiuo metu lopšelį-darželį lanko 227 vaikai, iš kurių 44 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, integruoti į bendrojo pobūdžio grupes ( t.y. vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos, judesio ir padėties sutrikimų).
       1,5-3 metų vaikai ugdomi lopšelio grupėse, nuo 3 -5(6) metų - darželio grupėse. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba ar mūsų įstaigos psichologas. Priešmokyklinio ugdymo programa trunka vienerius metus.
       Nuo 1994 m. įstaiga (viena iš pirmųjų Lietuvoje) dalyvauja tarptautiniame vaikų ugdymo projekte "Gera pradžia" - Step by Step". Pagal  "Geros pradžios" metodiką 1994 m. pradėjo dirbti  2 grupės. Nuo 1999 m. metodiką taiko 11 grupių, o nuo 2002 m. rugsėjo 2 d. visos 12 grupių. Įstaiga turi projekto metodikos "Gera pradžia" tęstinumą Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinėje mokykloje.

        Šios metodikos pagrindiniai bruožai:

        * Darželio, mokyklos ir šeimos bedravimas ir bendradarbiavimas
        * Vaiko ugdymo individualizavimas,
        * Vaiko stebėjimai ir duomenų apie jo pažangą rinkimas;
        * Vaiko raidos vertinimo sistemos panaudojimas individualizuojant ugdymą;
        * Sąlygų vaikų ugdomajai veiklai sudarymas ( veiklos centrai ir erdvės grupėse);
        * Vaikų veikla mažose grupelėse;
        * Vaiko ugdymas įvairiai veikiant, eksperimentuojant, bendraujant;
        * Vaikų su negalia integravimas į bendro ugdymo grupes;
        * Tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme ( tėvai- "savanoriai" grupėje);
        * Tėvų tarpusavio pagalba;
        * Vieningas ugdytojų darbo planavimas.
Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis" atliko vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimą. Tyrimo rezultatus galite pažiūrėti čia:    ANKETINĖS APKLAUSOS REZULTATAI

 

Kauno lopšeli-darželis "Židinėlis" 2017 m. birželio mėn.  atliko vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimą. Tyrime dalyvavo 148 ugdytinių tėveliai. Tyrimo rezultatus galite pažiūrėti čia: 
ANKETINĖS APKLAUSOS REZULTATAI 
 
Kauno lopšeli-darželis "Židinėlis" 2017 m. spalio mėn. atliko pedagogų anketinę apklausą. "Ugdymo kokybės požymių vertinimas įstaigoje ". Tyrime dalyvavo įstaigos pedagogai.  
ANKETINĖS APKLAUSOS REZULTATAI


Atnaujinta 2018-01-30