Įstaigos nuostatai

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos
2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr.T-356
 
 
 KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kauno  lopšelio-darželio „Židinėlis“  (toliau – lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, steigėją, adresą, lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, lopšelio-darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Oficialusis švietimo įstaigos pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Židinėlis“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 191637164.
3. Lopšelio-darželio istorija: Kauno miesto Liaudies švietimo skyriaus vedėjo1970 m. spalio 27 dienos  įsakymu Nr. 36  įsteigtas 49-asis lopšelis-darželis. Kauno miesto mero1996 m. gegužės  8 d. potvarkiu Nr. 321  lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“ pavadinimas.
4. Lopšelio-darželio teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
5. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
6. Lopšelio-darželio steigėja – Kauno miesto savivaldybė (toliau – steigėjas), kodas 111106319 Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas.
7. Lopšelio-darželio adresas – Pikulo g. 31, LT-48428 Kaunas.
8. Švietimo įstaigos grupė – neformaliojo švietimo mokykla.
9. Švietimo įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
10. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties lopšelis-darželis.
11. Ugdymo kalba – lietuvių.
12. Lopšelio-darželio ugdymo forma – dieninė, savaitinė švietimo įstaiga.
13. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 

II. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

14. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.
15. Lopšelio-darželio veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226):
15.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10,
15.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.
16. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui (si) mokykloje.
17. Lopšelio-darželio uždaviniai:
17.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
17.2. puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
17.3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
17.4. padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes;
17.5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;
17.6. šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;
17.7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
17.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;
17.9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę.
18. Vykdydamas jam pavestus uždavinius lopšelis-darželis:
18.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
18.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą;
18.3. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
18.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą;
18.5. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;  
18.6. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
18.7. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
18.8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
18.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo aprūpinimo standartais;
18.10.  organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje;
18.11.  viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
18.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
 

III. LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS

 19. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
19.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus;
19.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
19.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
19.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
19.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
19.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993,  Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;
19.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
 

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

20. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:
20.1. direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarę lopšelio darželio taryba ir steigėjas;
20.2. direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio metinę veiklos programą, kuriai yra pritarę lopšelio-darželio taryba, steigėjas ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Lopšelio-darželio direktorių skiria steigėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams ir atviro konkurso organizavimo tvarka. Direktorius pareigoms skiriamas neterminuotai ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Direktorius:
22.1. suderinęs su steigėju ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina lopšelio-darželio vidaus struktūrą, lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą;
22.2. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
22.3. priima vaikus Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
22.4. suderinęs su lopšelio-darželio taryba, tvirtina lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisykles; 
22.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
22.6. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymusi ir  darbu susijusiais aspektais;
22.7. vadovauja lopšelio-darželio strateginio plano, metinės veiklos programos rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
22.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 
22.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę tarybą;
22.10. sudaro lopšelio-darželio vardu sutartis lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;
22.11. organizuoja lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
22.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
22.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
22.14. inicijuoja lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
22.15. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, mokytojui ir lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
22.16. atstovauja lopšeliui-darželiui kitose institucijose;
22.17. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojams;
22.18. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
23. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi lopšelyje-darželyje, už demokratinį lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų lopšelio-darželio tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, lopšelio-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
 

V. LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

24. Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba.
25. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšelio-darželio aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems lopšelio-darželio interesams.
26. Taryba renkama dvejiems metams. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, vietos bendruomenės atstovus – lopšelio-darželio darbuotojų susirinkimas.
27. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Lopšelio-darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestojo nario teisėmis.
28. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.
29. Taryba:
29.1. teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
29.2. aprobuoja lopšelio-darželio strateginį planą, lopšelio-darželio metinę veiklos programą, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus lopšelio-darželio direktoriaus;
29.3. teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
29.4. svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
29.5. išklauso lopšelio-darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
29.6. teikia steigėjui siūlymų dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
29.7. svarsto kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
29.8. teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
29.9. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.
30. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
31. Taryba vieną kartą per metus atsiskaito už savo veiklą ją rinkusiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams.
32. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
33. Mokytojų taryba:
33.1. inicijuoja lopšelio-darželio kaitos procesus;
33.2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
33.3. dalyvauja planuojant lopšelio-darželio ugdymo veiklą;
33.4. svarsto veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;
33.5. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
33.6. teikia lopšelio-darželio administracijai, mokytojų atestavimo komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
33.7. sprendžia kitus mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.
34. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.
35. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.  
36. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.
37. Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodinė taryba.
38. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą lopšelyje-darželyje, teikia siūlymų dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
39. Metodinės tarybos nariai yra mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai. Metodinei tarybai vadovauja šios tarybos narių išrinktas vadovas. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO  TVARKA IR ATESTACIJA 

40. Darbuotojai į darbą lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
41. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
42. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatyta tvarka.
 

VII. LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 43. Lopšelis-darželis valdo ir naudoja patikėjimo teise steigėjo perduotą turtą, disponuoja juo įstatymų ir steigėjo nustatyta tvarka.
44. Lopšelio-darželio lėšos:
44.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų steigėjo biudžetui skirtos lėšos ir steigėjo biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
44.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
44.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
44.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
45. Lopšelio-darželio lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
46. Lopšelyje-darželyje finansines operacijas vykdo lopšelio-darželio buhalteris.  Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.
47. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir steigėjas.
 
 VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
 48. Lopšelio-darželio nuostatus, suderintus su Taryba, tvirtina, keičia ir papildo Kauno miesto savivaldybės taryba.
49. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi steigėjo, lopšelio-darželio direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.
50. Lopšelis-darželis registruojamas Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
51. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.
                                         ___________________________
 
 

 Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“ direktorė                                      Ona Vitkauskienė

SUDERINTA
Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“ tarybos
2010 m. gegužės 11 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 2.5-3 )
 
 
 

 Atnaujinta 2011-10-03