Klausimai

 

 Jums rūpimus klausimus  galite rašyti mums tiesiogiai į elektroninį paštą:     

zidinelisld@gmail.com

 

Gerb. Tėveliai,

Informuojame jus, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų salygų“ 2020m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 1.2 ir 2  punktais „Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje devėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėveti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių devėti negali ar jų devėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama devėti kaukės skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.
 
Nuoroda į dokumentą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=nj21zph5y

 

Informuojame, kad nuo  2020 spalio 28 d. iki karantino pabaigos,  tėveliams, neatvedus vaikų į  lopšelį - darželį dėl karantino,  mokėti nereikės, praleistos dienos  bus pateisinamos.

 
 NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO INFORMACIJA 

 

DĖMESIO!

Atsižvelgiant į blogėjančią epidemiologinę situaciją,  nuo spalio 28 dienos  tėvai į darželį nebus įleidžiami. Vaiką atveskite prie jums priskirto korpuso, paskambinkite grupės telefonu ir vaiką pasiims mokytojas. Vaikų paėmimas iš darželio vyks tokia pačia tvarka: atvykę prie lauko durų, skambinkite nurodytu grupės telefonu ir mokytoja jums atves vaiką prie lauko durų. Labai prašome laikytis šios tvarkos. Primename, jeigu vaikui pasireiškia bet kokie ligos požymiai (temperatūra, sloga, kosulys ar pan.), atvykimą atidėkite, kol vaikas pasveiks.
Esame labai dėkingi už bendradarbiavimą ir supratimą, saugokime vieni kitus!


INFORMACIJA APIE DARŽELIO DARBO TVARKĄ 
 
NUO RUGSĖJO 1 DIENOS 
 
 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-06-16 Nr. V-1487; pakeitimas 2020-08-17 Nr. V-1840) bendra Rugsėjo 1 d. šventė įstaigoje nebus organizuojama.

 
Ugdymo procesą organizuosime jau nusistovėjusia tvarka:
1. Vaikus lydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Tėveliai į grupes nebus įleidžiami (išskyrus lopšelinio amžiaus naujai priimtų vaikų tėveliai).
2.Į grupes vaikai vedami per skirtingus lopšelio – darželio įėjimus (arčiausiai grupės esantį įėjimą):
*„Žiogelių“, „Žirniukų“ ir “Žiniukų mokyklėlės” grupių vaikai – per pagrindinį įėjimą ( bus nurodyta ant durų)
*„Smalsučių“, „Pumpurėlių“ ir “Žvirbliukų” grupių vaikai – per duris iš lopšelio teritorijos ( bus nurodyta ant durų);
*„Pelėdžiukų“, „Zuikučių“ ir “Rudnosiukų” grupių vaikai – antras įėjimas iš darbuotojų automobilių aikštelės pusės ( bus nurodyta ant durų);
*„Nykštukų“, „Voveriukų“ ir “Kodėlčiukų” grupės vaikai – pirmasis įėjimas darbuotojų automobilių aikštelės pusės ( bus nurodyta ant durų).
3.Į lopšelio grupę adaptaciniam laikotarpiui įleidžiamas vienas iš vaiko tėvų, ribotam laikui;
4.Atėję prie grupės durų, skambinkite, jus pasitiks grupės mokytojai.
5.Muzikos, sporto ir kitus užsiėmimus salėje vykdysime atskirai kiekvienos grupės vaikams. Tarp užsiėmimų bus daromi tarpai. Patalpos bus vėdinamos bei dezinfekuojamos.
6.Švietimo pagalba specialistų kabinetuose bus teikiama individualiai arba vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Po kiekvieno užsiėmimo patalpos bus vėdinamos ir valomi dažnai liečiami paviršiai.
7.Maksimaliai išnaudosime galimybes veiklos organizavimui lauke.
8.Vaikams, kurių ugdymas bus tęsiamas mūsų darželyje, sveikatos pažyma (forma Nr. E027-1) laikoma galiojančia iki šių metų pabaigos (tėveliai turės pasirūpinti vaiko sveikatos pažyma iki 2020-12-31).  Naujai atvykstantiems vaikams (iš namų ar kitos ugdymo įstaigos) privalu susitvarkyti sveikatos pažymą iki 2020 m. rugsėjo 1 d. (iki atvykimo į darželį). Sveikatos pažymos 027a formą su odontologo žyma prašome pateikti popieriniu pavidalu.
 
 
 
Administracija

 

 

Gerb. Tėveliai, 

Informuojame,  kad dėl ekstremalios situacijos Lietuvoje,  ugdymo sutarčių pasirašymas, naujai atvykstantiems ugdytinių tėvams, nukeltas į 2020 m. rugsėjo mėn. (atvykus į įstaigą).
Laukiame  visų naujokų rugsėjo 1-ą dieną !


 

Dėl ugdymo proceso įstaigoje atnaujimo nuo gegužės 18 d.
 
Gerbiami Tėveliai,

 

Kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 m. gegužės 18 d. Informuojame Jus, kad tam tikra tvarka įsigalios kitaip nei įprastame režime:
Rekomenduojama nuo 2020 m. gegužės 18 d. karantino metu vaikus į darželį atvesti ir pasiimti pagal numatytą  grupių darbo grafiką:

„Rudnosiukų“ grupė
 vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -17.15 val.
Kodėlčiukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -17.15 val.
„Žvirbliukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
„Zuikučių“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15  val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -19.00 val.
„Žiogelių“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
„Žirniukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
„Nykštukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -17.15 val.
„Pelėdžiukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -17.15 val.
„Voveriukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
„Smalsučių“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
„Pumpurėlių“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -17.15 val.
„Žiniukų mokyklėlė“ grupė
vaikai atvedimas:  07.30 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
 
Nerekomenduojama vesti:
vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-23 įsakyme V-483 numatytame apraše Peržiūrėti dokumentą
vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).
Nepriimsime:
vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).
Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:
* Vaikai į lopšelį-darželį priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą lopšeliui-darželiui užpildytą deklaraciją 
Peržiūrėti dokumentą.
* Vaikus lydintys asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
* Priėmimas bus vykdomas per keturis  lopšelio-darželio įėjimus.
*  Vaikus pasitiks lopšelio-darželio darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso. * Lopšelio-darželio darbuotojas dėvės kaukę ir bekontakčiu termometru matuos temperatūrą.
* Apie vaiko neatvykimą į lopšelį-darželį ir apie vaiko sveikatą prašome informuoti skambinant grupėje duotais kontaktais arba administracijai tel. (8 37) 362960.
* Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.
* Įėjus į lopšelį-darželį  bus padėtos dezinfekcinės priemonės. Prašome jomis naudotis.
* Draudžiama vaikams į lopšelį-darželį atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
 
Mokestis už paslaugas
Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už paslaugas lopšelyje-darželyje nebus skaičiuojamas.
Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.
Labai tikimės susitarimų ir kad padėsite mums apsaugoti vaikus ir vieniems kitus. Dėl esamos situacijos pasikeitimų gali būti kasdien, bet padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte.
Pridedame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mininstro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. V-1116 Peržiūrėti dokumentą

 

 

Ačiū už Jūsų supratingumą ir norą bendradarbiauti
                     Administracija

 

 

                         GERB. TĖVELIAI,

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977, informuojame, kad susidarius sprendime nurodytoms situacijoms ir esant poreikiui mūsų ugdytiniams lankyti darželį, prašome informuoti mus el.paštu zidinelisld@gmail.com arba nurodytais telefonais
8 37 362960,
8 37 361847.
Pažymime, kad turėsite pateikti darbdavio pažymas (pažyma pateikiama kartu su kreipimusi) dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Tai privalo padaryti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai, kai nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Švietimo skyrius jums parinks nustatytą ugdymo įstaigą.
 
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/13a85d40858f11eaa51db668f0092944jfwid=-1d5z9ivqqh&fbclid=IwAR2OvOYfxEswEGxWmImio4aPqERDFrI_MKwnaIEwFFIkdRfj8NYjq3r8_bY
 
            

 
NUO  2020 M. KOVO 30 D. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS “ŽIDINĖLIS” UGDYMO PROCESĄ PRADEDA ORGANIZUOTI NUOTOLINIU BŪDU.
IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ RASITE ĮSTAIGOS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE http://zidinelis.lt/nuotolinis-ugdymas.  KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS “ŽIDINĖLIS” 
NEDIRBS
NUO 2020 M. KOVO 16 D.
IKI 2020 M. KOVO 27 D.,
 KADANGI  PRIVALOMAI  STABDOMAS UGDYMO PROCESAS VISOSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
  
Dėl viruso COVID-19 (koronavirusas)  sekite  Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje nuorodą  http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
 

Rekomendacijos buvusiems COVID-29 paveiktose teritorijose, ar turėjusius sąlytį su tikėtinu ar patvirtintu COVID-19

Nedarbingumo išdavimas nuotoliniu būdu kontakto su COVID-19 atveju

COVID-19 srautų valdymas

COVID-19 algoritmas 
 
 
KARANTINO LAIKOTARPIU  INFORMACIJA TEIKIAMA
TEL. (8 37) 362960,   (8 37) 361847 

 

Ši svetainė naudoja slapukus prisijungusių prie sistemos administratorių sesijos palaikymui.