Bendrosios žinios apie įstaigą

Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis"
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Pikulo g. 31, 48428 Kaunas
tel. 8 37 362960,  363044, 361847
el. paštas: zidinelisld@gmail.com
Įstaigos juridinio asmens kodas 191637164
Mokomoji kalba - lietuvių
 
 

Įstaigos vizija

 

Nuolat besimokanti, atvira šeimai, partnerystei ir inovacijoms, ikimokyklinė įstaiga, ugdanti laisvą, pasitikinčią savimi, kritiškai mąstančią, gebančią rinktis, pilietišką asmenybę, taikant „Geros pradžios“ metodikos principus.


Įstaigos misija


Švietimo įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, orientuotas į vaiko asmenybės vystymąsi, jo poreikius bei gebėjimus, taikant „Geros pradžios“ ugdymo metodiką.

 

Vertybės ir filosofija

Įstaigos veikla ir filosofija grindžiami „Geros pradžios“ metodikos principais. Į vaiką orientuotas ugdymas – tokia įstaigos ugdymo filosofija.

Įstaiga, vykdydama savo veiklą ir siekdama užsibrėžtų tikslų, vadovaujasi šiais principais:

Humaniškumo - gerbti vaiką kaip asmenybę, garantuoti jam teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.

Demokratiškumo – sudaroma galimybė vaikams kritiškai mąstyti, reikšti savo nuomonę, rinktis sau veiklą, elgtis savarankiškai, tačiau laikomasi tam tikrų susitarimų.

Į vaiką orientuoto, lankstaus ir individualizuoto ugdymo – vaiko ugdymo individualizavimas vykdomas, atsižvelgiant į jo asmenybę, amžių ir individualius poreikius. Vaikas stebimas, renkami duomenys apie jo pažangą. Sudaryta vaiko raidos vertinimo sistema panaudojama individualizuojant ugdymą.

Mokymosi žaidžiant ir aktyviai tyrinėjant – žaidimas yra pagrindinis ugdymo metodas.

Partnerystės su šeima darželio ir šeimos bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas įsitikinimu, kad šeima yra svarbiausias vaiko ugdytojas. Tėvams sudaroma galimybė ne tik dalyvauti vaikų ugdymo procese, bet ir kitose darželio veiklos srityse.

Atsinaujinimo – siekdami parengti vaikus ateities pokyčiams ugdomi jų gebėjimai būti: kūrybingais, kritiškai mąstančiais ir gebančiais rinktis, matančiais sunkumus ir mokančiais rasti sprendimus bei trokštančiais mokytis visą gyvenimą.

Tautiškumo – padėti vaikui pažinti savo tautos kultūros vertybes, papročius, tradicijas, jas puoselėti.

Prieinamumo – sudaryti sąlygas ugdytis socialinės atskirties, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems bei gabiems vaikams.

 

 Strateginiai tikslai

1 tikslas – siekiant ugdymo kokybės, patobulinti bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, panaudojant įstaigos informavimo sistemą.
2 tikslas – atnaujinti įstaigos pastatus, kiemą ir vidaus patalpas, taupiai ir racionaliai panaudojant turimus finansinius išteklius.


Trumpa įstaigos istorija

         Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis" įsikūręs Vilijampolės seniūnijoje, Milikonių kalno papėdėje. Įstaiga apsupta žalumos, netoli teka Nėris.
        Kauno 49-asis vaikų lopšelis-darželis baigtas statyti 1970 m. gruodžio 21 d. Pirmieji vaikai atvyko 1971 m. gegužės 24 d. Remiantis Kauno miesto mero 1996 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. 321 Kauno 49-ojo lopšelio-darželio pavadinimas pakeistas ir pavadintas Kauno lopšeliu-darželiu "Židinėlis".
       Įstaigoje veikia 12 įvairios darbo trukmės grupių ( 11 dieninių ir 1 savaitinė). Daugumos grupių veiklos trukmė yra 10,5 val. arba 12 val. per dieną.  Šiuo metu lopšelį-darželį lanko 227 vaikai, iš kurių 44 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, integruoti į bendrojo pobūdžio grupes ( t.y. vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos, judesio ir padėties sutrikimų).
       1,5-3 metų vaikai ugdomi lopšelio grupėse, nuo 3 -5(6) metų - darželio grupėse. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba ar mūsų įstaigos psichologas. Priešmokyklinio ugdymo programa trunka vienerius metus.
       Nuo 1994 m. įstaiga (viena iš pirmųjų Lietuvoje) dalyvauja tarptautiniame vaikų ugdymo projekte "Gera pradžia" - Step by Step". Pagal  "Geros pradžios" metodiką 1994 m. pradėjo dirbti  2 grupės. Nuo 1999 m. metodiką taiko 11 grupių, o nuo 2002 m. rugsėjo 2 d. visos 12 grupių. Įstaiga turi projekto metodikos "Gera pradžia" tęstinumą Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinėje mokykloje.

        Šios metodikos pagrindiniai bruožai:

        * Darželio, mokyklos ir šeimos bedravimas ir bendradarbiavimas
        * Vaiko ugdymo individualizavimas,
        * Vaiko stebėjimai ir duomenų apie jo pažangą rinkimas;
        * Vaiko raidos vertinimo sistemos panaudojimas individualizuojant ugdymą;
        * Sąlygų vaikų ugdomajai veiklai sudarymas ( veiklos centrai ir erdvės grupėse);
        * Vaikų veikla mažose grupelėse;
        * Vaiko ugdymas įvairiai veikiant, eksperimentuojant, bendraujant;
        * Vaikų su negalia integravimas į bendro ugdymo grupes;
        * Tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme ( tėvai- "savanoriai" grupėje);
        * Tėvų tarpusavio pagalba;
        * Vieningas ugdytojų darbo planavimas.

 
 

Atnaujinta 2019-01-24

Ši svetainė naudoja slapukus prisijungusių prie sistemos administratorių sesijos palaikymui.