Informacija apie specialistus įstaigoje

Verta žinoti, kaip svarbu:

* Stabtelėti su savo vaiku - kai kiti skuba;

* Vaikščioti su savo vaiku - kai kiti tik bėga;

* Kalbėti su savo vaiku - kai kiti šaukia;

* Klausytis savo vaiko - kai kiti apsimeta užsiėmę;

* Juoktis su savo vaiku - kai kiti žiūri piktai;

* Pagirti savo vaiką - kai kiti mato tik prasižengimus;

* Skaityti su savo vaiku - kai kiti teikia pirmenybę televizoriui;

* Atsiprašyti savo vaiko - kai kiti apsiemta neklystančiais;

* Sudrausminti savo vaiką - kai kiti nesugeba nustatyti apribojimų;

* Apkabinti savo vaiką - kai kiti neįvertina prisilietimo

                                                                                   ( A.P. Witham)

 

Kauno lopšelyje - darželyje "Židinėlis"  teikiamos šių specialistų paslaugos:

 

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Išsilavinimas
Kvalifikacinė kategorija
Pareigybė
 
1.
 
  
2.
 
  
 
 
  
3.
 
 
 
 
 4.
  
 
 
 
5.
 
 
 
 
 6.
 
  
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 LAIMUTĖ STELMOKIENĖ
 
  
SANDRA LAURIKAITIENĖ
 
 
 
 
 
RASA  SADLAUSKIENĖ
 
  
 
 
RASA BRAZIENĖ
 
 
    
 
 
NIDA MULVINSKIENĖ 
 
   
 
  
NAIRA DIRSIENĖ
 
   
 
 
 SAULUTĖ JOCIENĖ 
 

 

 Aukštasis (Šiaulių pedagoginis institutas)
    
Aukštasis (Šiaulių universitetas)
magistro laipsnis 
 
 
 
  
Aukštasis(Vytauto Didžiojo universitetas) magistro laipsnis
 
 
Aukštasis(Vytauto Didžiojo universitetas) bakalauro laipsnis
   
 
 
Aukštasis (Lietuvos kūno kultūros institutas ) magistro laipsnis
 
   
Aukštasis ( Lietuvos muzikos akademija ) magistro laipsnis)  
 
 
  Auštasisis universitetinis
(Vilniaus pedagoginis universitetas) bakalauro laipsnis  
Vyr. logopedo
kvalifikacinė kategorija
     
 Socialinio pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija
    
 
Psichologo kvalifikacinė kategorija
 
  
Psichologo kvalifikacinė kategorija
 
 
     
Kūno kultūros mokytojo metodininko kvalifikacinė  kategorija
 
     
Vyr.mokytojo kvalifikacinė  kategorija
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Logopedė
 
  
 
Socialinė pedagogė
   
  
 
 
 
Psichologė
 
  
 
 
 
Psichologė
 
 
   
  
Meninio ugdymo  mokytoja  
 
 
 
  
Meninio ugdymo  mokytoja  
 
 
 
  Meninio ugdymo  mokytoja  

 

  

 

 


 

 

Socialinio pedagogo veikla  

Psichologo veikla

* Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su vaiko reikmių  tenkinimu;
  
 * Padeda tėvams suprasti vaiko socialinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
 
* Bendradarbiauja su pedagogais ir kitais specialistais, įstaigos administracija ir palaiko ryšius su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
    
* Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;  
 
* Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti gavimą;  
  
* Inicijuoja ir organizuoja socialinių projektų kūrimą ir    įgyvendinimą;
 
* Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje
ir kitose institucijose;
 
* Organizuoja mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų
nemokamą maitinimą bei tvarko dokumentus dėl sumažinto
mokesčio už lopšelį-darželį
                                  
* Įvertina vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 
* Padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su vaiko tėvais ( globėjais, rūpintojais) ir pedagogais;
 
* Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje);
 
* Konsultuoja vaikus, tėvus bei pedagogus ir teikia jiems rekomendacijas;
 
* Atlieka šviečiamąjį-informacinį psichologinį darbą tėvams, auklėtojoms, jų padėjėjoms;
 
* Tiria bei kaupia psichologinius faktus, juos analizuoja, rengia rekomendacijas ir diegia jas praktinėje veikloje.
 

 

 

  

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojo eikla

Neformaliojo ugdymo mokytojo (kūno kultūra)   veikla

 
* Lavina vaikų muzikinius gebėjimus, pagal muzikinio lavinimo programas, puoselėja vaikų  savitumą ir savarankiškumą, ugdo dorines jų nuostatas.     
  
* Konsultuoja tėvus, muzikinio lavinimo klausimais;
  
* Organizuoja muzikinius renginius įstaigoje;
 
* Pedagogams pageidaujant organizuoja jų muzikinį švietimą, saviveiklą;
 
 
 
 
* Bendradarbiauja su auklėtinių tėvais ar globėjais, pedagogais, medicinos darbuotojais bei specialistais sprendžiant vaikų sveikatos ir sporto klausimus;
 
* Rengia ir dalyvauja įstaigos organizuojamuose kūno kultūros ir sveikatingumo renginiuose, sporto šventėse, sveikatingumo dienose, sporto varžybose;
 
* Kuria ugdymo programas specialiųjų poreikių vaikams. Su specialiųjų poreikių vaikais dirba pogrupiais ir individualiai;
 
* Padeda vaikui pažinti savo kūną,  bei  teigiamai save vertinti. Skatina rūpintis vaikus savo sveikata, suteikia vaikams žinių apie saugų elgesį;
 
* Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą tėvams, pedagogams;
  
* Kaupia medžiagą apie vaikų turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, artimuosius ir tolimuosius darbo tikslus. 

Logopedo  veikla

Dietisto, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla

Meninio ugdymo  pedagogo veikla

 
* Visapusiškai ištiria ugdytinių kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą);
 
* Planuoja veiklą sutrikimams šalinti, organizuoja individualius, pogrupinius ir grupinius  logopedinius užsiėmimus.
 
* Rengia individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimų šalinimo klausimais, konsultuoja tėvus, apie pasiektus ir laukiamus  rezultatus.
 
* Skaito pranešimus tėvams, auklėtojams aktualiais kalbos ugdymo, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais;
 
 
 
* Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 
* Vykdo vaikų dienos ritmo priežiūrą, rengia ugdytinių
sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas, tvarko medicininius dokumentus;
 
*  Analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, rūpinasi ugdytinių sergamumo profilaktika,
 
*  Užtikrina higieninių normų laikymąsi,
 
* Suteikia vaikams pirmąją pagalbą, konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais, vykdo žarnyno infekcinių ir oro lašelinių ligų prevencija;
 
 
 
 * Ugdo vaikų meninius gabumus šiose dailės šakose: piešimo, tapybos, grafikos, kompozicijos;
 
* Organizuoja vaikų piešinių parodas, konkursus, įvairius vykdomus įstaigoje meninius renginius;
 
 
* Stebi ir atrenka dailei gabius vaikus, sudaro jiems individualias meninio lavinimo programas;
 
 
* Konsultuoja pedagogus meninio ugdymo klausimais, pildant ugdomosios veiklos planus.
 
* Bendrauja su įstaigą lankančių vaikų tėvais/globėjais meninio ugdymo klausimais.
 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Pirmininkė           GIEDRĖ JAKOVLEVIENĖ - direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Pavaduotoja          LAIMUTĖ STELMOKIENĖ - logopedė
Sekretorė              RASA BRAZIENĖ - psichologė 
NARIAI:              
                          SANDRA LAURIKAITIENĖ - socialinė pedagogė
                          RASA SADLAUSKIENĖ - psichologė
                         RIMANTA TREŠČENKOVIENĖ - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
                         ASTA BALTRUŠAITIENĖ - ikimokyklinio ugdymo pedgogė
 
 
 

Atnaujinta 2020-05-29

Ši svetainė naudoja slapukus prisijungusių prie sistemos administratorių sesijos palaikymui.