Teisės aktai

Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai

N a c i o n a l i n i a i

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

http://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

Geros mokyklos koncepcija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

* 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489
* 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281
(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)
*2017 m.birželio 30 d. Nr. XIII-592  LR švietimo įstatymo Nr. 1-489, 37, 43, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68, straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51 , 56straipsniais įstatymas

 

 Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

*Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627
*Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-1009
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918
(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į ikimokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas) 

Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

*Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. ISAK-1051;
*Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-97
(reglamentuota ikimokyklinio ugdymo priemonių paskirtis ir jų įsigijimas už mokinio krepšelio lėšas)
  
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-97 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. ISAK-1051 „Dėl mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(reglamentuota ikimokyklinio ugdymo priemonių paskirtis ir galimų priemonių įsigijimas už mokinio krepšelio lėšas)
 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika

*Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557
*Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-1344
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui) 

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančus dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas.

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1874432466

 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

2011 m. birželio 9 d. Nr. I-621
(įteisinta galimybė socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokėti vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose)

 Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

* Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymas Nr. XIII-198 

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-93
(nustatyti pagrindiniai įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimai)
 

 K a u n o    m i e s t o   s a v i v a l d y b ė s

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

*Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-331
*Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 1 d. sprendimas Nr. T-269
*Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimas Nr. T-531
(reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka)
*Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr.T-561
*Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimas Nr.T-682
*Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr.T-656
*Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimas Nr.T-456
 
 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-351 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“
(reglamentuotas ikimokyklinio ugdymo organizavimas, patvirtintas ikimokyklinio ugdymo modelių aprašas)

 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m.spalio 15 d. sprendimas Nr. T-454 Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir  ( ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas" patvirtinimo

 Tvarkos aprašo nuoroda:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c
 
 
 
Prašymas dėl permokos grąžinimo 
 
 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“
(nustatytas dienos maitinimo normos mokestis lopšelio ir darželio grupėse, reglamentuotas maitinimų pasirinkimas)
 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-15 „Dėl socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“
(reglamentuota, kaip socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokamos vaikų išlaikymo išlaidos ikimokyklinėse įstaigose)
 
 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-31 „Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(reglamentuota švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms teikimo tvarka, numatytos bendros veiklos su Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaiko ir šeimos labui galimybės)

 
 
 
Atnaujinta 2019-12-10

Ši svetainė naudoja slapukus prisijungusių prie sistemos administratorių sesijos palaikymui.